Axa LEADER

CE ESTE LEADER?

Program al Uniunii Europene demarat în anul 1991 – LEADER este expresia unei  noi abordări a conceptului de dezvoltare rurală.

Denumirea este un acronim al titlului programului în franceză Liaison Entre Action pour le Developpement de l'Economie Rurale.

Scopul programului este definit foarte concis chiar prin acest titlu a cărui versiune în limba română ar fi:acţiuni închegate pentru dezvoltarea economiei rurale.

Abordarea LEADER  nu reprezintă un set fix de măsuri care trebiue implementate, ci o metodă de mobilizare şi de promovare a dezvoltării rurale în comunităţile locale.

Axa LEADER reprezintă o provocare pentru toţi actorii care vor fi implicaţi în implementarea acesteia, întrucât spaţiul rural românesc încă se confruntă cu numeroase carenţe, acestea reprezentând şi motivul pentru disparităţile între urban-rural prin prisma tuturor componentelor sale: economia rurală, potenţialul demografic, sănătate, şcoală, cultură etc.

Pentru reducerea acestor disparităţi, una dintre soluţii o reprezintă elaborarea şi implementarea unor strategii integrate de dezvoltare de către comunităţile locale, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen.

Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi implementată local şi administrată de reprezentanţi ai Grupurilor de Acţiune Locală, care vor reprezenta interlocutorii populaţiei din teritoriile respective în vederea îmbunătăţirii continue a strategiei şi a acţiunilor ce vor fi implementate.

CARACTERISTICILE PROGRAMULUI LEADER

Axa LEADER se bazează pe combinarea a 7 caracteristici:

 • Abordare teritorială -  teritoriul LEADER este un spaţiu geografic omogen, cu tradiţii şi identitate comună, având aceleaşi necesităţi şi aşteptări. Acest aspect vizează utilizarea eficientă a resurselor locale din cadrul unei zone teritoriale specifice,  desfăşurarea de activităţi integrate şi crearea unei viziuni comune.
 • Abordare partenerială - Grupuri de Acţiune Locală  - GAL – parteneriate care permit iniţiativei private şi publice să meargă mână în mână pentru elaborarea viitorului propriului teritoriu.
 • Abordare de jos în sus - este caracteristica ce deosebeşte metoda LEADER de alte abordări prin participarea populaţiei locale la selectarea priorităţiilor şi a activităţiilor menţionate în strategia de dezvoltare.
 • Abordare integrată și multisectorială  corelarea şi sincronizarea iniţiativelor, având ca scop dezvoltarea economiei locale. Dezvoltarea rurală trebuie să ia în considerare şi alte aspecte, dincolo de activităţile tradiţionale agrozootehnice, cum ar fi sănătatea, educaţia, comerţul, industria, agro-turismul, prin intensificarea relaţiilor dintre acestea.
 • Accent deosebit pe inovație și experimentare -  introducerea de noi produse, metode, practici, procedee, neîntâlnite în teritoriu; găsirea de noi soluţii pentru problemele specifice zonelor rurale, cu scopul de a da formă unor realităţi diferite.
 • Implementarea proiectelor de cooperare - schimb de experienţă, derularea de proiecte împărtăţite în cadrul unei structuri comune.
 • Interconectarea parteneriatelor locale - munca în reţea, schimbul deidei şi experienţă între GAL-uri, transferul de bune practici.

AVANTAJELE  PROGRAMULUI LEADER pentru TERITORIUL GAL DRUMUL CARELOR

 • Răspunde nevoilor locale specifice
 • Valorifică resurse locale
 • Mobilizează actori locali, societate civilă, agenți economici, ONG-uri de a prelua inițiativa dezvoltării zonei prin realizarea și implementarea unei strategii axate pe problemele identificate în comunitate
 • Oferă posibilitate de colaborare cu alte teritorii pentru schimb și transfer de experiență
 • Prin caracterul său descentralizat și de jos în sus este esențial în dezvoltarea echilibrată a teritoriului
 • Selecția proiectului se realizează la nivel local și nu național – proiectele se depun la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală – DRUMUL CARELOR
 • Selecția proiectului se realizează având în vedere criterii specifice stabilite la nivel local în Planul de Dezvoltare Locală. Decizia privind acordarea/neacordarea sprijinului financiar nerambursabil va fi luată de către un Comitet de Selecţie format din 10 membri reprezentanţi ai teritoriului (sector privat, sector civil, sector public)

Legaturi utile

  MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AFIR - AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE  PNDR  2014-2020 LEADER 2014 - 2020 APIA