Strategia de Dezvoltare Locala (SDL)Strategia de dezvoltare Locală (SDL) a GAL Drumul Carelor, are la bază Planul Naţional Strategic, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, strategii şi planuri de dezvoltare ale comunităţilor locale precum şi alte documente de planificare sectorială. 
Strategia de dezvoltare Locală acoperă perioada 2014-2020.

Prin Strategia de Dezvoltare Locala se urmareşte dezvoltarea durabila şi armonioasă a zonei vizate, în funcţie de analiza situaţiei socio-economice şi de mediu în baza datelor statistice disponibile dar şi a strategilor de dezvoltare elaborate de comunităţile locale. Strategiile locale de dezvoltare au la bază nevoile identificate la nivel local printr-o consultare “de jos în sus”. Fiecare comunitate a contribuit printr-o viziune strategică clară în toate domeniile de activitate, urmărindu-se implicarea tuturor factorilor de decizie.
Întocmirea strategiei a fost subiect, atât al procesului de consultare incluzând acordurile comunităţilor partenere, cât şi al consultării cu partenerii socio-economici, reprezentanţii administraţiei locale, ONG, organizaţii profesionale şi cetăţeni, având la bază următoarele principii generale: transparența, subsidiaritatea, obiectivitatea, durabilitatea și continuitatea demersului, tratamentul egal și nediscriminarea,coerența.

În cadrul SDL se propune un set coerent de Măsuri adaptate priorităților specifice teritoriului și valorificarea potențialul autentic local al teritoriului. În urma consultărilor realizate cu partenerii și actorii relevanți de la nivelul teritoriului, în cadrul reuniunilor cu partenerii GAL, interviurilor cu liderii locali, a reuniunilor publice derulate la nivelul UAT-urilor componente ale teritoriului și a grupurilor de lucru tematice, precum și pe baza analizei diagnostic și analizei SWOT, au fost identificate o serie de nevoi de dezvoltare locală care și-au găsit soluționarea în 8 Măsuri relevante, specifice teritoriului de tip LEADER aferent GAL. Astfel, cele 8 Măsuri, în ordinea priorității pentru satisfacerea nevoilor identificate, contribuie la realizarea obiectivelor și priorităților de dezvoltare rurală UE și a domeniilor de intervenție aferente.

Prin tipul de investiții sprijinite, parteneriatul și-a asumat satisfacerea unor nevoi specifice raportate la alocările financiare disponibile prin LEADER. Astfel, SDL prevede măsuri care finanțeză investiții în infrastructura socială, dar și acțiuni pentru integrarea minorităților locale și formelor asociative. Caracterul inovator al Strategiei rezidă din selectarea unor Măsuri sau operațiuni menite a rezolva nevoi locale specifice într-o maniera inovativă (servicii de bază pentru transparentizarea deciziei publice, stimularea asocierii/cooperării și accesului pe piața a micilor producători locali, asistență socială integrată și incluziune socială etc.). Strategia de Dezvoltare Locală are  un caracter integrat care rezidă din faptul că Măsurile de investiții selectate se adresează în același timp rezolvării unor nevoi de dezvoltare locală de natură multisectorială într-o manieră unitară (în cadrul aceluiași demers strategic), complementară (Măsurile au caracter complementar) și nu în ultimul rând sinergică (mai mute Măsuri selectate contribuind la realizarea unei priorități), urmărindu-se atingerea indicatorilor specifici (crearea de locuri de muncă, populație netă care beneficiază de servicii îmbunătățite). Toate Măsurile incluse în SDL și evidențiate mai sus, contribuie la realizarea obiectivelor transversale: mediu și clima și inovare.

SDL - Versiunea initiala

GAL Drumul Carelor - Strategia de dezvoltare Locala - Versiunea initiala

SDL - Versiunea initiala dupa unitatile de bonusare

GAL Drumul Carelor - Strategia de dezvoltare Locala - Versiunea initiala dupa unitatile de bonusare